§ 14.Літера Г

Літера г передає на письмі гортанний щілинний приголосний як в українських словах: га́дка, гей, могу́тній, плуг, так і в іншомовних (на місці h, g) давнішого походження: газе́та, генерал, гра́мота, Єва́нгеліє; Ге́гель, Гоме́р, А́нглія, Гаа́га, а також у недавніх запозиченнях, часто вживаних, особливо в звукосполученнях гео-, -лог-, -гог-, -грам-, -граф-; агіта́ція, агре́сія, горизо́нт, магази́н; геогра́фія, геоло́гія, педаго́г, кілогра́м, фотогра́фія (див. ще § 87).